Je bent bij: Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op al het cursorisch onderwijs van RICK voor het cursusjaar 2017/2018

1. Inschrijven
Aanmelding kan schriftelijk via het RICK  inschrijfformulier of via onze website www.ricknet.nl. Inschrijven voor een nieuw cursusjaar kan vanaf 1 mei. Zodra wij de inschrijving ontvangen, bevestigen wij dit zo snel mogelijk per e-mail of per post.

2. Continuering van de lessen
Voor een vervolgcursus of een volgend cursusjaar, dient  opnieuw te worden ingeschreven. Bestaande cursisten ontvangen hierover tijdig bericht en kunnen zich herinschrijven via het herinschrijvingsformulier.

3. Het plaatsen en roosteren van de cursisten
Vanaf 1 juli wordt gestart met het plaatsen van de cursisten. Cursisten die al les hebben, worden met voorrang geplaatst, mits zij zich voor 1 juni hebben heringeschreven. Daarna vindt, op volgorde van inschrijvingsdatum, de inschrijving van nieuwe cursisten plaats. Geplaatste cursisten ontvangen een plaatsingsbevestiging.
Voor instrumentale lessen neemt de docent uiterlijk één week voor de eerste les contact op om de lestijd af te spreken.
Voor groepscursussen  geldt dat deze alleen starten wanneer er voldoende inschrijvingen zijn. Het  is mogelijk dat er gekozen wordt voor een andere opzet, om de groepscursus toch van start te kunnen laten gaan. Uiteraard wordt u hier op voorhand over geïnformeerd. Voor groepscursussen geldt dat de cursisten ca. twee weken voor de startdatum een uitnodiging voor de eerste les ontvangen.

4. Tarieven
De prijs varieert afhankelijk van gemeentelijke subsidie. Aangezien niet alle gemeenten alle producten subsidiëren kan er sprake zijn van een afwijkende cursusprijs per cursist. Subsidies worden namelijk verstrekt op basis van de woonplaats van de cursist en verrekend in de vorm van een korting.  Aan de publicatie van cursusprijzen kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen worden nadrukkelijk voorbehouden.

5. Betalingscondities
Voor het volgen van de cursussen is cursusgeld verschuldigd. Hiervoor ontvangen de cursisten een (verzamel-)factuur, ook indien toestemming is gegeven voor automatische incasso.
Het cursusgeld kan via automatische incasso in één, twee dan wel tien termijnen worden betaald worden (zie incassoschema). Jaarkaarten van 30 lessen kunnen in tien termijnen betaald worden; jaarkaarten van 20 kunnen in maximaal 8 termijnen betaald worden; jaarkaarten van 10 lessen in maximaal vier termijnen.

6. Wijze van betaling
Indien u ons daar toestemming voor heeft gegeven, wordt het cursusgeld, na facturering, automatisch geïncasseerd. Indien u geen toestemming heeft gegeven voor automatische incasso, ontvangt u in oktober een factuur voor het volledige cursusgeld.

7. Lesuitval / afwezigheid van de docent
a. Bij kort cursorisch onderwijs (tot en met 13 lesweken) biedt RICK  in principe bij lesuitval de gelegenheid de les op een later tijdstip in te halen. Wanneer dit niet mogelijk blijkt, wordt op verzoek een evenredig deel van het lesgeld gerestitueerd. Het Hoofd Amateurkunst bepaalt of het verzoek gehonoreerd wordt.
b. Bij cursorisch onderwijs vanaf 14 lesweken, niet zijnde een jaarcursus, vindt op verzoek restitutie van een evenredig deel van het lesgeld plaats wanneer er meer dan twee lessen zijn uitgevallen. In principe probeert de docent de uitgevallen lessen in te halen.
c. Voor wat betreft de jaarcursussen garandeert RICK over het hele cursusjaar minimaal 34 lessen. Wanneer dit aantal over een heel cursusjaar (van september tot en met juni) onverhoopt niet gehaald wordt doordat RICK  in gebreke blijft, vindt op verzoek restitutie van een evenredig deel (1/34 per les) van het lesgeld plaats.

8. Vervanging docent
Bij meer dan drie keer  lesuitval, zorgt RICK voor vervanging. Te allen tijde behoudt RICK zich het recht voor een docent te vervangen.

9. Afwezigheid van de cursist
RICK gaat verantwoord om met de haar toegekende subsidies. Wanneer een cursist meer dan ¼ deel van het totaal aan gegeven lessen zonder opgaaf van reden afwezig is, heeft RICK het recht de lessen aan de betreffende cursist te staken, waarbij voor de cursist de betalingsverplichting van het les- of cursusgeld voor de volledige cursus blijft bestaan.

10. Tussentijdse afmelding
Wanneer een cursist in de loop van een cursus(jaar) de lessen staakt, dan geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. De betalingsverplichting voor de cursus blijft bestaan gedrurende de opzegtermijn. Daarnaast brengen we € 20,- administratiekosten in rekening.

11. Restitutie van lesgeld
Overeenkomsten worden in principe voor het hele schooljaar aangegaan. Restitutie van lesgeld als gevolg van tussentijdse afmelding wordt alleen gehonoreerd op basis van een schriftelijk verzoek en onder de volgende omstandigheden:
a. bij verhuizing van de cursist buiten het werkgebied van RICK*);
b. bij langdurige ziekte van de cursist, waarbij desgevraagd een doktersverklaring overlegd dient te worden*);
c. wanneer een andere docent is toegewezen of wanneer gedurende het seizoen een verandering van lesplaats doorgevoerd wordt, zulks binnen een periode van vier lesweken vanaf het moment waarop de verandering is doorgevoerd. Deze bepaling geldt niet in geval de eigen docent slechts tijdelijk vervangen wordt;
d. wanneer Rick het gegarandeerde minimum aantal lessen niet heeft kunnen waarmaken: tot 2 maanden na het einde van de cursus.

*) In de gevallen a. en b. hanteren wij geen opzegtermijn en worden geen  administratiekosten in rekening gebracht..

12. Betalingsachterstand
Bij betalingsachterstand behoudt RICK zich het recht voor deelname aan de lessen niet langer te continueren, zonder dat daarmee de betalingsverplichting komt te vervallen. Zodra aan de betalingsverplichting is voldaan, kunnen de lessen hervat worden. De niet genoten lessen worden niet ingehaald.
Wanneer een debiteur zijn betalingsverplichting niet nakomt, geven wij het incasso uit handen aan een extern bureau, waarbij gemaakte kosten en wettelijke rentes voor rekening zijn van de debiteur. Bij betalingsachterstand kan RICK de inschrijving voor een vervolgcursus weigeren.

13. Privacy persoonsgegevens
In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens informeren we dat RICK de gegevens van cursisten, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres opneemt in een gegevensbestand. RICK gebruikt de gegevens in de cursistenadministratie voor de verwerking van de  inschrijving en voor de uitvoering van de cursusovereenkomst. Daarnaast kunnen  gegevens worden gebruikt  om een specifieke doelgroep  te informeren over nieuwe cursussen en activiteiten.  RICK verstrekt uw gegevens niet aan derden met uitzondering van hetgeen is bepaald onder punt 12. Cursisten hebben het recht om eigen gegevens op te vragen, te wijzigen of te verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de cursistenadministratie van RICK.

14. Gebruik van beeld- en geluidmateriaal
RICK behoudt zich het recht voor om geluid- en beeldmateriaal van cursisten te gebruiken voor eigen publicitaire doeleinden. Indien cursisten hiertegen bezwaar hebben, kunnen zij dit kenbaar maken. Indien een cursist bezwaar maakt tegen het specifieke gebruik van bepaald beeld- of geluidmateriaal, dan zal RICK dit respecteren.

15. Aansprakelijkheid
RICK kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging aan lijf of goed (kleding, instrumenten, materialen, werkstukken en vervoersmiddelen) van gebruikers in of nabij alle gebouwen en dependances van RICK.

16. Huishoudelijk reglement
Cursisten en hun begeleiders worden geacht het huishoudelijk reglement van RICK te respecteren, alsmede de reglementen die gelden op locaties waar RICK lesruimtes huurt.

17. Incassoschema 2017 - 2018

Termijn Incassodatum
1 15-10-2017
2 30-10-2017
3 15-11-2017
4 15-12-2017
5 15-01-2018
6 15-02-2018
7 15-03-2018
8 15-04-2018
9 15-05-2018
10 15-06-2018

 

18. Familiekorting

 Volgen meerdere gezinsleden bij RICK lessen en/of cursussen dan kom je in aanmerking voor familiekorting.
  De korting is geldig gedurende het cursusjaar 2017/2018  als je voldoet aan de voorwaarden:
  ·       uitsluitend voor gezinsleden wonende op hetzelfde adres;
  ·       het verschuldigde lesgeld/cursusgeld wordt betaald van hetzelfde rekeningnummer.

RICK brengt eenmalig cursus/lesgeld voor gezinsleden volledig in rekening. Voor meerdere cursussen/lessen binnen het gezin, wordt op iedere extra cursus binnen het gezin 10% korting verstrekt. Ongeacht of  een persoon meerdere cursussen volgt of dat meerdere gezinsleden bij RICK de lessen of cursussen volgen. De cursistenadministratie behoudt het recht om te bepalen welke cursus volledig in rekening wordt gebracht en op welke cursussen de korting wordt verstrekt. 

 

 

CURSUS ZOEKEN?

Vind gemakkelijk met een paar klikken de cursus die bij je past!

VIND JE CURSUS!