Regionaal instituut Cultuur- en kunsteducatie

Project: Heel Weert Wenst

Heel-weert-wenst.jpgIn het project Heel Weert Wenst’ werken Punt Welzijn, Wonen Limburg, Huis voor de Kunsten, Rabobank Weert-Cranendonck als projectpartners samen. Met dit project willen  de projectpartners de betrokkenheid van de bewoners vergroten, nieuwe sociale netwerken creëren en daarmee het welzijn en de leefbaarheid ter plekke duurzaam verbeteren.

Lees meer.

 

Project: Kunstwerk

Belemmeringen om te zoeken naar een stage, werkervaringsplek, betaald of vrijwilligerswerk neemt KunstWerk weg. Het programma helpt personen zonder werk belangrijke vaardigheden te ontwikkelen door inzet van theater, kunst en design. UWV zet KunstWerk, een initiatief van RICK, naast het reguliere werkfit-traject in om mensen – die langdurig werkloos zijn – klaar te maken voor deelname aan de arbeidsmarkt.

Lees meer.

Dankzij kunst weer aan het werk

In januari 2017 is de kick-off van het project KunstWerk. Een kleinschalig, maar uitdagend initiatief om WAJONGeren werkfit te maken. Door middel van kunst ontdekken WAJONGeren hun talenten en werven ze sociale skills die nodig zijn voor het zichzelf beter presenteren en handhaven in de arbeidsmarkt. Naast WAJONGeren nemen er ook bijstandsgerechtigden deel aan het project. RICK richt zich met name op het stimuleren van basale vaardigheden, zoals zelfverzekerder worden, het concentratievermogen vergroten, leren presenteren, feedback ontvangen en geven, en het beter formuleren van meningen. In samenwerking met RuFo (directeur Tjeu Rutten) zijn er intakegesprekken geweest om mensen met een bijzondere problematiek te selecteren. RuFo ondersteunt de zoektocht naar werk. De gezamenlijke focus ligt op het `werkfit’ maken van deze specifieke groep jongeren.

 

Cultuurcraan, een digitale ontmoetingsplaats

Cultuurcraan.jpgCranendonck heeft een eigen online ontmoetingsplaats voor cultuur, zowel voor aanbieders als liefhebbers. De website www.cultuurcraan.nl heeft als innovatief doel om amateurkunst te promoten en liefhebbers meer inzicht te geven op de cultuurmogelijkheden in eigen omgeving. Op dit digitale platform staan nieuwsitems, cultuurorganisaties, diverse oproepen en uiteraard een actuele activiteitenagenda. RICK heeft dit project, waarvan Angeline Maas projectleider is, in samenwerking met vrijwilligers gelanceerd. De intentie is een bruisend, inspirerend cultuurplatform voor iedereen die van kunst en cultuur houdt.

De link naar het filmpje:

https://www.youtube.com/watch?v=Z47ALaE9kNk

 

Productiehuis

In het kader van `meer en beter’ is er een productiehuis opgestart. Stafmedewerkers van RICK onderzoeken samen met externen mogelijkheden voor verbetering en uitbreiding van dienstverlening in de regio. Er zijn werkgroepen samengesteld die meedenken over vernieuwing en betere aansluiting van kunstprojecten op het gebied van werk, zorg, kindcentra, jeugd en onderwijs. Vanuit de CMK-regeling (Cultuureducatie met Kwaliteit) is RICK benoemd tot penvoerder van Midden Limburg en hierdoor verantwoordelijk voor kwaliteit van cultuureducatie in het basisonderwijs. Uiteraard is de CMK ook onderdeel van het productiehuis.prikkel je zintuigen

Beweging en vooruitgang geldt ook voor kunst. Dit inspireert RICK om steeds op zoek te gaan naar innovatieve ideeën m.b.t. kunsteducatie. Denk hierbij aan het ontdekken van andere inspirerende werkvormen, benadering zoeken vanuit verschillende perspectieven en het toepassen van 21th century skills bij projecten. Vanuit het Actieplan Cultuur met Jongeren is een prachtig initiatief gekomen, waarbij eerstejaars leerlingen van scholengemeenschap Philips van Horne (Onderzoek & Ondernemen, afdeling Technasium) de opdracht kregen een machine te ontwerpen die de zintuigen van 12 tot 16 jarigen prikkelt. Als inspiratiebron diende de Rube Goldberg machine, waarbij een kettingreactie van verschillende materialen zorgt voor beweging en geluid. Elke leerling presenteerde zijn idee en daaruit zijn uiteindelijk vier ontwerpen gekozen. Deze machines worden gerealiseerd in het RICK pand (voorheen lokatie D-reizen) in de Muntpassage. Medio Januari 2017 zal de presentatie zijn.


KunstWerk

Rick-sociaal-maatschappelijk_smal.jpgMet kunst aan de slag. KunstWerk is door Kunstbedrijf Arnhem ontwikkeld om WAJONGeren meer de arbeidsmarkt in te trekken door te ontdekken wat hun talenten zijn en hoe deze kunnen worden ingezet bij bedrijven. De gemeente Weert heeft een subsidie beschikbaar voor initiatieven waarin beleidsterreinen elkaar ontmoeten. Het project KunstWerk is door RICK vertaald naar een kunstproject voor Weert dat zich richt op jongeren in de bijstandsuitkering. De gemeente heeft 5 projecten geselecteerd uit 26 ontvangen conceptplannen. Deze plannen zullen verder ontwikkeld en uitgevoerd worden.

 

Als praten niet je ding is

Kunst draagt maatschappelijk bij. Een prikkelend voorbeeld hiervan is het kunstproject voor uit huis geplaatste jongeren, dat vorig jaar dankzij RICK en Rubicon Jeugdzorg tot stand kwam. In totaal werden er zo’n zestig uit huis geplaatste kinderen en jongeren bereikt via basisscholen en woongroepen door middel van kunstinterventies. Tijdens deze ontmoetingen konden zij experimenteren met verschillende disciplines, zoals dans, theater, beeldend en muziek. Ze leerden problemen en thema’s te vertalen naar slagwerk, woorden, beelden en bewegingen. Voor dit project ontving RICK de Jeugdzorg Award Limburg. Ook komend schooljaar wordt het kunstproject nieuw leven ingeblazen. De docenten van RICK ontwikkelen samen met de begeleiders van uit huis geplaatste kinderen inspirerende kunstinterventies waarbij deze jongeren door middel van kunst problemen kunnen verwerken en verbeelden, met als afsluiting een grote presentatie.


Regenboogproject

Regenboogstad-Vlaggenmast-thumb.jpgGemeente Weert is een Regenboog-gemeente. De kern hiervan: iedereen telt mee. RICK heeft naar aanleiding hiervan een kunstproject ontwikkeld in samenwerking met het AZC, waarbij integratie een grote rol speelt. Kinderen en jongeren (in de leeftijd van 4 tot 18 jaar) kunnen in groepjes - bestaand uit de helft Nederlandse kinderen en de helft kinderen van het AZC - vanuit hun eigen ik de ander ontdekken en zo elkaars cultuur leren kennen.

Het vervolg
Het project is positief ontvangen en zal in januari 2017 starten. Aangezien de vluchtelingenstroom continu verandert, zal de vorm van het project hierop aangepast worden. Zowel onder schooltijd (basisschool) en naschools (voortgezet onderwijs) wordt de jeugd uitgenodigd om deel te nemen aan dit prachtig, integrerend kunstproject, dat zal bestaan uit diverse workshops. In juni is een afsluitend festival waar je zeker moet komen kijken! Bewoners van het AZC en Nederlandse jeugd denken samen mee over de invulling van de workshops én hoe de doelgroepen bereikt kunnen worden.


CO-CREATIE

Refugee-hand-thumb260x260px.jpgHet afgelopen jaar heeft Rick in samenwerking met COA in Budel workshops gegeven voor volwassenen, waarbij vluchtelingen aan diverse workshops konden deelnemen. Het project start in januari 2017 opnieuw. Dit keer met een
meer maatgerichte aanpak. Vanuit de vraag:`Wat sluit aan bij de bewoners van het AZC?’. Er zal samen met woonbegeleiders gekeken worden naar een nieuw kunstzinnig aanbod.


Actieplan Jeugd

Jeugd-thumb.jpgOndanks het gevarieerde kunstaanbod lijken middelbare scholieren steeds minder goed hun weg te vinden richting RICK. De redenen hiervoor zijn complex, maar we onderzoeken graag in samenwerking met deze jongeren hoe we kunst en jeugd weer dichter bij elkaar kunnen brengen. Daarom starten we Actieplan Jeugd, een initiatief dat leerlingen de mogelijkheid biedt om workshops zelf te ontwikkelen. Scholen in Weert en in Nederweert die meewerken aan Actieplan Jeugd zijn Het College, Citaverde College, Het Kwadrant en Scholengemeenschap Philips van Horne. De doelstelling is om bij deze vier middelbare scholen groepen van zo’n zes leerlingen samen te stellen die verantwoordelijk worden gemaakt voor de manier waarop het kunstzinnige workshopaanbod bij RICK vorm krijgt. In de hoop dat we elkaar in de toekomst weer vaker ontmoeten.


Kunst & Eenzaamheid

eenzaamheid-thumbnail.jpgDat kunst een prachtig middel is om de maatschappij te verbinden komt ook naar voren in het project Kunst & Eenzaamheid dat vanuit het LKCA wordt geïnitieerd. In het vorige project, het twee jaar durende Lang Leve Kunst, kwam naar voren dat eenzaamheid een problematiek vormt in onze maatschappij. Daarom slaan kunstinstellingen en welzijnsorganisaties hun handen ineen om kunstontmoetingen te organiseren vanuit de vraag hoe de eenzame mens zelf stappen kan nemen om vereenzaming tegen te gaan. Uiteindelijk zal dit een landelijk project worden, maar momenteel zijn er drie gemeentes geselecteerd om het voortouw te nemen en het kunstproject te ontwikkelen, waaronder Weert. RICK zal in samenwerking met PuntWelzijn een bijdrage leveren in de vorm van een projectplan waarin een effectieve aanpak door middel van kunst wordt ontwikkeld. Het project wordt in oktober 2017 afgerond met een Kom Erbij Festival, waar ook de presentatie wordt gehouden.

Wil je nog eens alle projecten nalezen, download dan hier de pdf.


Terug naar Kunst op Maat

Sociaal maatschappelijk project nodig?

Wij helpen je graag met Kunst op Maat!

Neem contact op